Zaštita na radu

Saznajte više...

Zaštita od požara

Saznajte više...

Zaštita okoliša i briga o otpadu

Saznajte više...

Minimalno tehnički uvjeti - MTU

Saznaj više...

Tehnička ispitivanja

Saznaj više...
20 godina iskustva za u korist Vaše sigurnosti...
Zaštita na radu

Zakonom o Zaštiti na radu propisan je čitav niz obveza koje je svaki poslodavac dužan ispuniti kako bi se uskladio sa propisima iz područja zaštite na radu.

Saznaj više
Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara...

Saznaj više
Zaštita okoliša i briga o otpadu

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku...

Saznaj više
Usluge koordinatora II

Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača i to posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Saznaj više
Minimalnotehnički uvjeti - MTU

Da bi mogli pružati određene usluge potrebno je da prostori u kojima će se te usluge obavljati ispunjavaju propisane minimalne tehničkih uvjeta za početak obavljanja gospodarske djelatnosti.

Saznaj više
Tehnička ispitivanja

Tehnička ispitavanja svih elemenata zaštite na radu

Saznaj više
Obrazovanje i edukacija odraslih

Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada propisano je da poslove s posebnim uvjetima rada mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i posebne uvjete...

Saznaj više
Zanimljivosti
Ovdje možete pogledati zanimljivi video iz područja zaštite na radu