Tehnička ispitivanja
Ispitivanje električnih instalacija (otpor izolacije, impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)

Ispitivanje gromobranskih instalacija

Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje otpora uzemljenja

Ispitivanje statičkog elektriciteta

Ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala

Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča

Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električnih instalacija (za HEP)

Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije (za HEP)

Mjerenje buke okoliša

Mjerenje zvučne izolacije

Ispitivanje nepropusnosti odovodnje

Ispitivanje nepropusnosti sabirne jame

Tlačna proba vodovodne i kanalizacijske instalacije

Analiza vode za piće

Mjerenje emisija štetnih plinova i para

Plinska ispitivanja:

Ispitivanje plinske instalacije (nepropusnost)

Ispitivanje plinskog trošila

Ispitivanja u području zaštite od požara:

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

  • Vatrodojave
  • Hidrantske mreže
  • Sprinkler sustava
  • Stabilnih sustava za gašenje plinom

Servis vatrogasnih aparata